The Greek Gods and Goddesses in the Iliad

Apollo
Ares
Athena, Aphrodite, and Hera
Hephaestus
Thetis
Zeus